Infolinia:+48 502 421 000

  • Berlinia Group Sp. z o.o.
  • Al. Wojska Polskiego 40U/1A
  • 70-473 Szczecin
  • Znajdziesz nas:

Warunki obsługi podróżujących

Berlinia.net Regulamin

Regulamin określający warunki obsługi podróżnych, odpraw oraz przewozu osób i rzeczy przedsiębiorstwa Berlinia GROUP sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie§ 1 Podstawa prawna

1. Niniejszy regulamin ustala się na podstawie upoważnienia z art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1173, j.t.).

2. Regulamin określa warunki obsługi podróżnych, odprawy oraz zarobkowego przewozu osób i bagażu, wykonywanego przez przewoźnika.

3. Regulamin stosuje się do zarobkowego przewozu osób i bagażu w krajowym i międzynarodowym transporcie drogowym, w zakresie obejmującym przewóz regularny oraz przewóz okazjonalny.

4. Uregulowania przyjęte w niniejszym Regulaminie stosuje się w ścisłym powiązaniu z przepisami ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1173, j.t.) oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie tej ustawy, ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1414, j.t.) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy i przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, j.t.).
§ 2Definicje

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

przewóz regularny
publiczny przewóz osób i ich bagażu w określonych odstępach czasu i określonymi trasami, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1414, j.t.) i w ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1173, j.t.);


przewóz regularny specjalny
niepubliczny przewóz regularny określonej grupy osób, z wyłączeniem innych osób;
przewóz okazjonalny
przewóz osób, który nie stanowi przewozu regularnego ani przewozu regularnego specjalnego;
pojazd
autobus lub inny pojazd samochodowy, którym wykonywany jest przewóz,
bagaż
wyodrębniona rzecz (lub zbiór rzeczy) stanowiąca własność prywatną towarzyszącą Pasażerowi (lub załodze pojazdu) w trakcie przewozu, zarówno ujawniona jak i nieujawniona;
bilet
dokument upoważniający do przewozu oznaczonej w nim osoby na wskazanej trasie, w określonym terminie oraz za określoną cenę za przejazd;
Berlinia Group sp. z o.o.
przedsiębiorstwo z siedzibą w przy ul. Wojska Polskiego 40U/1A,
firmy partnerskie
krajowi i zagraniczni przewoźnicy, którym Berlinia Group sp. z o.o. zgodnie z art. 5 prawa przewozowego powierzył wykonywanie przewozu, obsługujący jazdy na trasie, wymienieni w rozkładzie jazdy oraz na tablicach umieszczonych w pojazdach;
fotelik ochronny
fotelik przeznaczony do przewozu dzieci poniżej 12 roku życia, nieprzekraczających 150 cm wzrostu, odpowiadający wadze i wzrostowi dziecka oraz właściwym warunkom technicznym;
cennik
aktualne ceny biletów za przejazd na trasach objętych rozkładem jazdy, w skład których wchodzi cena biletu za odcinek krajowy trasy, cena biletu za odcinek zagraniczny trasy, podatek VAT w wysokości 8%, pomniejszone o przysługującą Pasażerowi ewentualną zniżkę;


pasażer
osoba fizyczna, przewożona, bądź mająca być przewożoną na podstawie ważnego biletu;


przewoźnik
Berlinia Group sp. z o.o., wykonująca przewóz pasażerów na podstawie licencji na wykonywanie przewozu osób lub w imieniu której przewozów dokonują firmy partnerskie;
przewóz
usługa transportu dokonywana w ramach krajowych i międzynarodowych przewozów regularnych i okazjonalnych, realizowanych przez przewoźnika;
rozkład jazdy
informacje o trasach linii, miejscach i terminach odjazdów i przyjazdów oraz inne niezbędne do prawidłowego korzystania z usług przewozowych, wydawane przez Berlinia Group sp. z o.o., ze wskazaniem okresu ich obowiązywania; rozkład jazdy nie stanowi oferty handlowej;
umowa o przewóz
umowa zawarta między przewoźnikiem a pasażerem, poprzez kupno biletu od Berlinia Group sp. z o.o. bądź biura podróży, które jest przedstawicielem firmy, na podstawie której przewoźnik zobowiązuje się za wynagrodzeniem, na podstawie cennika, dokonać przewozu pasażera zgodnie z rozkładem jazdy i Regulaminem.
§ 3 Zawarcie umowy przewozu i bilet

1. Przewozy drogowe wykonywane są przez przewoźnika samodzielnie lub przy udziale firm partnerskich.

2. Zawarcie umowy przewozu następuje przez nabycie przez Pasażera, przed rozpoczęciem przewozu, odpowiedniego biletu na przejazd.

3. Przed zakupem Biletu pasażer powinien zapoznać się z postanowieniami Regulaminu dostępnym na stronie internetowej: www.berlinia.net.

4. Nabywca biletu zobowiązany jest do weryfikacji poprawności danych zawartych na bilecie.
5. O ile nie ogłoszono inaczej, cena biletów określana jest na podstawie cennika obowiązującego w dniu sprzedaży biletów. Cena biletu może być uiszczona w Euro wg kursu ustalanego przez Przewoźnika.

6.Bilet zawierający:
a) nazwę i numer identyfikacji podatkowej sprzedawcy,
b) numer i datę wystawienia biletu,
c) odległość taryfową nie mniejszą niż 50 km,
d) kwotę należności wraz z podatkiem,
e) kwotę podatku, stanowi fakturę zgodnie z § 20 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.

7. Podróżny może żądać wystawienia faktury VAT na podstawie posiadanego biletu na przejazd w terminie 3 miesięcy (osoby fizyczne) lub 7 dni (osoby prawne i prowadzące działalność gospodarczą).

8. Okładka biletu stanowi jego integralną część. Poza osobami do tego upoważnionymi nikomu nie wolno wyrywać z biletu poszczególnych jego odcinków, pod rygorem unieważnienia biletu.

9. Bilet jest dokumentem imiennym, wystawionym na wskazanego w nim Pasażera, stąd nie można go odstępować innym osobom bez dokonania w druku biletu zmiany jego właściciela. Zmiany takiej może dokonać Przewoźnik, przed rozpoczęciem podróży.

10. Wszelkie zmiany w bilecie powinny być opatrzone pieczęcią i podpisem sprzedawcy biletu. Wszelkie zmiany w bilecie niepotwierdzone przez jednostkę do tego upoważnioną mogą spowodować utratę ważności biletu.

11. Nie wystawia się duplikatów biletów - dotyczy to przypadków zniszczenia biletu w stopniu, uniemożliwiającym jego identyfikację (zalanie, porwanie, itp.), a także zagubienia, kradzieży itp.

12. Nie dokonuje się zwrotu należności za bilety zniszczone w stopniu uniemożliwiającym identyfikację biletu (brak możliwości odczytania danych umieszczonych na bilecie) oraz za bilety zgubione lub skradzione.

13. Nie dokonuje się zwrotu opłat pobranych za bilet w przypadku jego niewykorzystania po upływie terminu ważności z winy Pasażera, chyba, że podróżny uzyskał odpowiednie poświadczenie uprawniające do zwrotu należności po potrąceniu odstępnego.

14. Przewóz uważa się za rozpoczęty z chwilą, gdy pojazd, w którym znajduje się Pasażer ruszy z miejsca odjazdu.

15.W razie nie wykorzystania biletu przez Pasażera, bilet zachowuje swoją ważność przez 8 godzin od planowanej godziny rozpoczęcia przewozu na objętej nim trasie podróży, o ile Przewoźnik będzie dysponował wolnymi miejscami w kolejnych kursach.

16. Rezerwacja internetowa może być anulowana.
§ 4 Ograniczenia przewozu

1. Przewoźnik jest zwolniony od obowiązku przewozu, jeżeli:
a) zachodzą uniemożliwiające przewóz okoliczności, których Przewoźnik nie mógł uniknąć ani zapobiec ich skutkom,
b) Pasażer nie zastosował się do przepisów przewozowych,
c) ze względu na przedmiot przewozu nie ma możliwości jego wykonania przy użyciu posiadanych środków i urządzeń transportowych,
d) Przewoźnik nie dysponuje dodatkowym fotelikiem ochronnym, a jego zastosowanie jest obowiązkowe z uwagi na wiek lub wzrost Pasażera zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 2007 r. prawo o ruchu drogowym,

2. Przewoźnik ma prawo odmowy przewozu Pasażera, który:
a) nie przestrzega warunków określonych w umowie przewozu lub w regulaminie;
b) znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających;
c) znajduje się w stanie wskazującym, iż jest chory, a skutki tej choroby mogą zagrażać współpasażerom;
d) zachowuje się w sposób uciążliwy dla współpasażerów;
e) nie stosuje się do przepisów celno-dewizowych, bądź nie został wpuszczony do kraju przez władze imigracyjne;
f) przewozi rzeczy, których przewóz jest zabroniony w przypadkach określonych w niniejszym regulaminie lub innych przepisach krajowych i międzynarodowych,
g) przewozi rzeczy, które ze względu na ilość lub rodzaj wymagają dłuższej odprawy granicznej i tym samym mogą powodować opóźnienia w odprawie pojazdu z granic,
h) zagraża bezpieczeństwu lub porządkowi w transporcie.

3. Przewoźnik ma prawo odmowy przewozu Pasażera, który nie posiada ważnego wymaganego biletu, wizy wymaganej do przekroczenia granicy oraz innego koniecznego dokumentu upoważniającego do przewozu.

4. Przewoźnik ma prawo w oparciu o art.135 ustawy o cudzoziemcach z dnia 13 czerwca 2003 r. do zażądania od Pasażera-cudzoziemca okazania ważnego paszportu i wizy przed rozpoczęciem podróży. W przypadku braku tych dokumentów lub ich nieokazania Przewoźnik ma prawo odmowy wykonania usługi przewozu na rzecz cudzoziemca.

5. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do odmowy przewozu oraz zatrzymania biletu Pasażera, co do którego istnieje uzasadnione podejrzenie, iż wszedł w jego posiadanie w sposób sprzeczny z prawem.

6. Jeżeli przed rozpoczęciem przewozu lub w czasie jego wykonywania zaistnieją okoliczności uniemożliwiające jego wykonanie zgodnie z treścią umowy, przewoźnik jest obowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Pasażera oraz zapewnić mu bez dodatkowej opłaty przewóz do miejsca przeznaczenia przy użyciu własnych lub obcych środków transportowych.

7. W razie przerwy w ruchu lub utraty połączenia przewidzianego w rozkładzie jazdy, Pasażerowi przysługuje zwrot należności za cały przerwany przejazd, a ponadto może on bezpłatnie powrócić do miejsca wyjazdu, chyba że przewoźnik nie ma możliwości zorganizowania takiego przewozu.

8. Przewoźnik nie ubezpiecza Pasażera na czas jego podróży. Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) przewoźnika. Wszelkie zdarzenia, powodujące jakiekolwiek szkody powstałe poza pojazdem, nie są objęte ubezpieczeniem przewoźnika.

9. Pasażerowi, któremu odmówiono przewozu, przysługuje zwrot należności stosowny do niewykorzystanego świadczenia przewozowego, po potrąceniu odstępnego, o którym mowa w § 6.
§ 5 Rezerwacja

1. Pasażer może dokonać rezerwacji przejazdu najpóźniej na:
a) 48 godzin przed planowaną godziną przejazdu za pośrednictwem strony internetowej Przewoźnika,
b) 24 godziny przed planowaną godziną przejazdu w biurze Pośrednika.

2. Rezerwacji przejazdu można dokonać telefonicznie pod numerem telefonu +48 91 488 22 44, w biurze Przewoźnika lub reprezentującego go agenta oraz na stronie internetowej www.berlinia.net. Wykaz agentów znajduje się w biurze oraz na stronie internetowej Przewoźnika.

3. Zapłaty za przejazd dokonuje się w formie:
a) za pośrednictwem banku internetowego,
b) zapłaty z użyciem karty płatniczej za pośrednictwem strony internetowej Przewoźnika,
c) za pośrednictwem serwisu www.płatności.pl poprzez stronę internetową Przewoźnika,
d) zapłaty za pośrednictwem banku, poczty lub firmy kurierskiej,
e) gotówkowej lub bezgotówkowej w biurze Przewoźnika lub u reprezentującego go agenta ,
f) gotówkowej u kierowcy.

4. Przewoźnik potwierdza rezerwację poprzez nadanie tzw. unikalnego kodu rezerwacji po potwierdzeniu zapłaty za przewóz. W przypadku zapłaty za pośrednictwem banku, poczty lub firmy kurierskiej rezerwacja potwierdzana zostaje po stwierdzeniu wpływu środków na rachunku bankowym Przewoźnika. W szczególnych okolicznościach Pasażer może potwierdzić dokonanie zapłaty, nie później jednak niż na 72 godziny przed planowanym przejazdem.

5. Jeśli rezerwacja dotyczy osoby wymagającej przewozu w foteliku ochronnym, osoby niepełnosprawnej lub wymagającej stałej opieki sprawowanej przez osobę trzecią, należy o tym fakcie poinformować Przewoźnika z momencie rezerwacji, najpóźniej jednak na 2 godziny przed planowaną godziną rozpoczęcia przewozu.

6. Przewoźnik zastrzega, iż niepotwierdzona przez niego rezerwacja nie stwarza po stronie Pasażera roszczenia o zawarcie umowy przewozu. Przewoźnik nie gwarantuje, iż w chwili następnej po otrzymaniu wyniku wyszukiwania nie pojawią się w na jego stronach internetowych inne oferty. Taka gwarancja nie będzie też miała zastosowania do przeszłości.

7. Rezerwacja internetowa może być anulowana.
§ 6 Zmiana i odstąpienie od umowy

1. Pasażer może odstąpić od umowy w każdym czasie, z zastrzeżeniem ust. 2 i ust. 3.

2. Podróżnemu, który odstąpił od umowy przewozu, przysługuje zwrot należności stosowny do niewykorzystanego świadczenia przewozowego, po potrąceniu odstępnego, o którym mowa w ust. 3.

3. W przypadku odstąpienia od umowy:
a) na 169 godzin i wcześniej przed godziną rozpoczęcia przejazdu Przewoźnik zwraca Pasażerowi uiszczoną opłatę za przejazd pomniejszoną o odstępne w kwocie 5 % opłaty za przejazd.
b) w terminie od 72 godzin do 168 godzin przed godziną rozpoczęcia przejazdu Przewoźnik zwraca Pasażerowi uiszczoną opłatę za przejazd pomniejszoną o odstępne w kwocie 10 % opłaty za przejazd.
c) w terminie 24 do 72 godzin przed godziną rozpoczęcia przejazdu Przewoźnik zwraca Pasażerowi uiszczoną opłatę za przejazd pomniejszoną o odstępne w kwocie 20 % opłaty za przejazd.
d) w terminie do 24 godzin przed godziną rozpoczęcia przejazdu Przewoźnik zwraca Pasażerowi uiszczoną opłatę za przejazd pomniejszoną o odstępne w kwocie 30 % opłaty za przejazd.

4. Pasażer może dokonać zmiany umowy w zakresie:
a) terminu odjazdu,
b) miejsca przeznaczenia,
c) klasy środka transportowego,
d) danych osobowych Pasażera.

5. W celu dokonania zmian, o których mowa w ust. 3, Pasażer powinien uzyskać od Przewoźnika odpowiednie poświadczenie, a także otrzymać zwrot lub dopłacić różnicę należności za przejazd.
W przypadku, gdy w miejsce dotychczasowego Pasażera ma zostać przewieziona osoba wymagająca przewozu w foteliku ochronnym, zmiany takiej można dokonać najpóźniej na 48 godzin przed planowaną godziną odjazdu.

6. Możliwość dokonywania zmian w rezerwacji może zostać dodatkowo ograniczona przez warunki oferty, w której zakupiono bilet.

7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Przewoźnik może zmniejszyć wysokość odstępnego określonego w ust. 3.
§ 7Bagaż

1. Bagaż przewożony w luku bagażowym powinien być oznakowany w sposób wskazany przez Przewoźnika.

2. Pasażer ma prawo do bezpłatnego przewozu 1 sztuki bagażu do 20 kg oraz bagażu podręcznego do 5 kg. Maksymalne wymiary bagażu zwolnionego z dodatkowej opłaty nie mogą być większe niż: 80cmx40cmx60cm, zaś bagażu podręcznego nie większe niż 40cmx30cmx50cm (długość/ szerokość/ wysokość).

3. Pasażer może zabrać do samochodu bagaż podręczny, o ile nie utrudnia on podróży innym osobom.

4. Bagaż należy opakować w sposób zapewniający ochronę przed uszkodzeniem. Niewłaściwe opakowanie może uchylić odpowiedzialność Przewoźnika w przypadku uszkodzenia bagażu podczas podróży.

5. Za dodatkowy bagaż pobierana jest opłata określona w cenniku.

6. Wysokość opłaty za bagaż zgłaszany Przewoźnikowi bezpośrednio przed odjazdem ustala kierowca pojazdu w zależności od wymiarów, masy i właściwości bagażu.

7. Z przewozu wyłączone są:
a) przedmioty niebezpieczne lub mogące wyrządzić szkodę innym Pasażerom lub ich mieniu,
b) przedmioty, których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów,
c) zwierzęta,
d) zwłoki i szczątki zwłok ludzkich.

8. Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania bagażu określonego w ust. 3, 4 i 7, jak również bagażu o nietypowych wymiarach, właściwościach lub masie.

9. W razie uzasadnionego podejrzenia przewoźnik może sprawdzić czy zawartość bagażu nie narusza § 7 ust. 3, 4 i 7 regulaminu.

10. Bagaż powinien być odebrany przez Pasażera niezwłocznie po dotarciu do przystanku docelowego.

11. Bagaż nieodebrany przez Pasażera, zostanie zlikwidowany przez Przewoźnika w następujących przypadkach:
a) braku wykonalnych wskazówek do usunięcia przeszkody w przewozie lub wydaniu bagażu,
b) zaginięcia dokumentów przewozowych i braku możliwości ustalenia osoby uprawnionej do rozporządzania bagażem.

12. Likwidacji bagażu dokonuje się w drodze:
a) sprzedaży,
b) nieodpłatnego przekazania właściwej jednostce organizacyjnej,
c) zniszczenia.

13. Przewoźnik przystępuje do likwidacji po upływie 30 dni od terminu odbioru bagażu, nie wcześniej jednak niż po upływie 10 dni od dnia zawiadomienia Pasażera o zamierzonej likwidacji bagażu.

14. Jeżeli nie ma możliwości przechowania bagażu albo przechowanie pociąga za sobą koszty zbyt wysokie w stosunku do wartości bagażu, przewoźnik może przystąpić do likwidacji przed upływem terminów określonych w ust. 13.

15. Jeżeli bagaż sprzedano, uzyskaną kwotę oddaje się Pasażerowi po potrąceniu należności Przewoźnika, wynikających z likwidacji bagażu Pasażera. Jeżeli należności Przewoźnika przewyższają kwotę uzyskaną, różnicę pokrywa Pasażer. Przy obliczaniu różnicy nie uwzględnia się należności powstałych z przyczyn niezależnych od Pasażera.

16. Sposób likwidacji i wartość bagażu ustala komisja powołana przez Przewoźnika. Jeżeli nie ustalono ceny, bądź gdy bagaż zawiera rzeczy niepełnowartościowe, komisja ustala wartość w sposób szacunkowy, w razie potrzeby przy udziale rzeczoznawcy.
§ 8 Obowiązki pasażera

1. Pasażer winien stosować się do wszelkich związanych z podróżą wymagań, przedstawić ważne dokumenty wjazdowe, wyjazdowe i inne uprawniające do odbycia podróży (paszport, wizy itp.).

2. Kierowca wykonujący Przewóz ma prawo kontroli dokumentów uprawniających do przewozu, a także kontroli bagażu w przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, iż jego zawartość jest niezgodna z niniejszym regulaminem. Kontroli bagażu dokonuje się w obecności Pasażera.

3. Pasażer ma obowiązek okazać na żądanie kierowcy paszport, wizę lub inny dokument uprawniający do przekroczenia granicy.

4. Pasażer, który odmówi okazania dokumentów wskazanych w ust. 2 i 3 lub uniemożliwi dokonania kontroli bagażu, traci możliwość odbycia podróży. W tym przypadku zwrot opłaty uiszczonej za przejazd przysługuje proporcjonalnie do niewykorzystanej części świadczenia po potrąceniu części należności (odstępnego), o którym mowa w § 6.

5. Pasażer ma obowiązek posiadać ważny bilet na przejazd.

6. Pasażer ponosi całkowitą odpowiedzialność za posiadanie ważnych dokumentów o których mowa w ustępach poprzedzających.

7. O ile przepisy kraju docelowego i krajów tranzytowych podróży, lub zapisy w uwagach opublikowanego rozkładu jazdy linii nie stanowią inaczej:
- dzieci do 12 roku życia muszą podróżować pod opieką osoby dorosłej;
- osoby w wieku od 12 do 16 lat mogą podróżować samodzielnie, lecz muszą posiadać wystawione przez rodziców lub opiekunów na rzecz przewoźnika upoważnienie do przewozu osoby niepełnoletniej.
W szczególnych przypadkach przewoźnik może zastosować odstępstwa od zasad opisanych w niniejszym punkcie.

8. Pasażer posiadający rezerwację obowiązany jest do stawienia się w miejscu odjazdu, a w przypadku przewozów okazjonalnych w miejscu uzgodnionym z Przewoźnikiem - na co najmniej 10 min. przed planowanym odjazdem. Sytuacja w której Pasażer, nie stawił się w terminie planowanego przylotu samolotu, traktowana jest jako rezygnacja z przejazdu. . Pasażer, który spóźnił się na zarezerwowany przejazd, może skorzystać z kolejnego przejazdu wykonywanego przez Przewoźnika na tej trasie, jeśli w pojeździe jest wolne miejsce i jest kolejny przejazd.

9. Niezwłocznie po zajęciu miejsca w pojeździe Pasażer ma obowiązek zapiąć pasy bezpieczeństwa.

10. W czasie jazdy Pasażer powinien zachować rozwagę i ostrożność, a w szczególności nie powinien otwierać drzwi i okien bez zgody kierowcy, wyrzucać przez nie jakichkolwiek przedmiotów oraz wskakiwać i wyskakiwać z pojazdu będącego w ruchu.

11. Podróżnemu nie wolno zachowywać się w autobusie w sposób utrudniający pracę kierowcy i uciążliwy dla współpodróżnych, w szczególności używać sprzętu radiowo-telewizyjnego oraz innych urządzeń odtwarzających lub nagrywających obraz lub dźwięk, grać na instrumentach muzycznych, grać w gry hazardowe.

12. W pojazdach obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych oraz używania środków odurzających. Personel może zakazać używania w pojeździe telefonów komórkowych i innych rzeczy, które przeszkadzają w realizowaniu umowy przewozu.
§ 9 Przewozy regularne

1. Pasażer dokonuje rezerwacji na przejazd wskazany w rozkładzie jazdy ogłoszonym przez Berlinia Group sp. z o.o.

2. Pasażer ponosi całkowitą odpowiedzialność za dokonanie podczas rezerwacji wyboru przejazdu o danej godzinie i na danej trasie.

3. Przystanki, trasy przejazdów oraz godziny odjazdów, podaje się do wiadomości publicznej w rozkładzie jazdy.

4. Podróżni mogą wsiadać i wysiadać z pojazdów tylko na przystankach autobusowych lub w innym bezpiecznym miejscu wyraźnie wskazanym przez przewoźnika w sytuacjach uniemożliwiających skorzystanie z przystanku autobusowego.
§ 10 Przewozy okazjonalne – BERlinia GROUP TRANSFER

1. Przy dokonywaniu rezerwacji na przewóz okazjonalny Pasażer zobowiązany jest podać następujące dane:
- imię i nazwisko oraz numer telefonu Pasażera,
- datę i trasę przewozu,
- w przypadku przewozów na lotnisko: miejsce i proponowaną godzinę odbioru oraz lotnisko, numer lotu i godzinę odlotu zgodnie z rozkładem lotów linii lotniczych,
- w przypadku przewozów z lotniska: lotnisko, numer lotu i godzinę przylotu zgodnie z rozkładem lotu linii lotniczych oraz miejsce docelowe przewozu,
- inne informacje, które w konkretnej sytuacji strony uznają za istotne.

2. Ustalenie numeru lotu, godziny przylotu i odlotu i innych danych należy do Pasażera. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z powodu podania przez Pasażera błędnych danych.

3. Jeżeli miejscem odbioru Pasażera jest lotnisko, kierowca będzie oczekiwał na pasażera wewnątrz lotniska, przy wyjściu z odprawy celnej.

4. Pasażer zobowiązany jest poinformować Przewoźnika o wszelkich opóźnieniach lub jakichkolwiek problemach i przewidywanych zmianach, albo trudnościach ze znalezieniem pojazdu. W tym celu powinien skontaktować się z przewoźnikiem pod numerem alarmowym: +48 502 421 000; +48 605 200 000.

6. W przypadku opóźnienia Pasażera wynikającego z przyczyn leżących po stronie innego przewoźnika w szczególności linii lotniczych, Przewoźnik może odjechać z miejsca odjazdu nie wcześniej niż po 30 minutach od planowanego czasu odjazdu.

7. Oczekiwany czas Pasażera na opuszczenie lotniska nie może przekraczać 45 minut od momentu planowanego przylotu, jeżeli jest taka możliwość.

8. W szczególnych przypadkach na wniosek Pasażera Przewoźnik może wydłużyć czas oczekiwania na opuszczenie lotniska, pod warunkiem uiszczenia przez Pasażera dodatkowej opłatą 100 zł za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki, opłaty za opóźnione przyloty po godzinie 22:00 liczone są podwójnie.
§ 11 Zasady odpowiedzialności

1. Z wyłączeniem okoliczności wskazanych w niniejszym Regulaminie, Przewoźnik odpowiada za szkodę, jaką Pasażer poniósł na skutek wcześniejszego odjazdu pojazdu.
2. Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za szkodę powstałą wskutek opóźnionego przejazdu, lub odwołania kursu przewidzianego w rozkładzie jazdy.

3. Przewoźnik odpowiada za bagaż Pasażera, jeżeli Pasażer umieści go, bez możliwości sprawowania nad nimi stałego nadzoru, w miejscu wskazanym przez Przewoźnika lub na ten cel przeznaczonym.

4. Za bagaż, który Pasażer przewozi ze sobą pod własnym nadzorem, Przewoźnik ponosi odpowiedzialność, jeżeli szkoda powstała z jego winy.

5. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności określonej w ust. 4, jeżeli utrata, ubytek lub uszkodzenie albo opóźnienie w przewozie bagażu powstały z przyczyn występujących po stronie Pasażera, nie wywołanych winą Przewoźnika, z właściwości towaru albo wskutek działania siły wyższej.

6. Za utratę, ubytek lub uszkodzenie pieniędzy, kosztowności, papierów wartościowych albo rzeczy szczególnie cennych Przewoźnik ponosi odpowiedzialność wyłącznie wówczas, gdy Pasażer poinformował o właściwościach bagażu przy zawarciu umowy, chyba że szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Przewoźnika.

7. Powstanie szkody na przesyłce, na którą Pasażer został narażony podczas przewozu wygasa z chwilą przyjęcia przesyłki przez uprawnionego bez zastrzeżeń, chyba że zachodzi jedna z wymienionych okoliczności:
- szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki przez uprawnionego,
- zaniechano takiego stwierdzenia z winy Przewoźnika,
- ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika,
- szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.

8. Pasażer odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Przewoźnikowi i innym pasażerom.

9. Pasażer odpowiada za zawinione przez siebie, względnie przez osobę pozostającą pod jego bezpośrednią opieką uszkodzenie lub zanieczyszczenie pojazdu, albo innych urządzeń przewoźnika i obowiązany jest naprawić wyrządzoną z tego tytułu szkodę w pełnej wysokości.
§ 12 Reklamacja

1. Reklamację z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu Pasażer winien złożyć do przewoźnika w formie pisemnej.

2. Terminem do złożenia reklamacji jest termin przedawnienia roszczenia z tytułu poniesionej przez Pasażera szkody.

3. Roszczenia Pasażera względem Przewoźnika przedawniają się z upływem roku. Przedawnienie biegnie dla roszczeń z tytułu:
a) utraty bagażu - od dnia, w którym uprawniony mógł uznać przesyłkę za utraconą,
b) ubytku, uszkodzenia lub zwłoki w dostarczeniu - od dnia wydania bagażu,
c) szkód nie dających się z zewnątrz zauważyć - od dnia protokolarnego ustalenia szkody.

4. Roszczenia z tytułu zwłoki w przewozie, która nie spowodowała ubytku lub uszkodzenia bagażu, przedawniają się z upływem 2 miesięcy od dnia wydania bagażu.

5. Bieg przedawnienia zawiesza się na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację lub zwrócenia załączonych dokumentów, najwyżej jednak na okres przewidziany do załatwienia reklamacji.

6. Reklamacja powinna zawierać:
a) datę sporządzenia reklamacji;
b) imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedzibę) Przewoźnika;
c) imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedzibę) osoby składającej reklamację;
d) tytuł oraz uzasadnienie reklamacji;
e) kwotę roszczenia;
f) wykaz załączonych dokumentów;
g) podpis osoby uprawnionej do wniesienia reklamacji.

7. Do reklamacji powinny być dołączone, odpowiednio do przedmiotu roszczenia, oryginały dokumentów dotyczących zawarcia umowy przewozu oraz potwierdzone kopie innych dokumentów związanych z rodzajem i wysokością roszczenia.

8. Reklamację należy złożyć w biurze Przewoźnika, lub za pośrednictwem wiadomości e-mail, listownie albo telefonicznie na dane kontaktowe podane na stronie internetowej Przewoźnika.

9. Przewoźnik udziela odpowiedzi na reklamację nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej przyjęcia lub, w razie jej braków wzywa reklamującego, aby usunął braki w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, z pouczeniem, że nieuzupełnienie braków w tym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Wówczas za datę wniesienia reklamacji przyjmuje się datę otrzymania przez przewoźnika uzupełnionej reklamacji.

10. W kwestiach nieuregulowanych stosuje się regulacje zawarte w ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz.U. z 2000 r., nr 50, poz. 601 z póź. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 38 poz. 266).